Säker vård

 • Säkerhet och sekretess

  Alla dina uppgifter skyddas av Patientdatalagen. Vi använder oss av journalsystemet Take care.

  Livio Integritetspolicy som även gäller IVF-gruppen

  I samband med den nya datasäkerhetsförordningen GDPR har Livio uppdaterat sin integritetspolicy.

  Vilka personuppgifter behandlas?

  Livio behandlar personuppgifter som behövs för att ge dig säker vård enligt det du avtalat med oss. Detta inkluderar ditt namn, personnummer, dina kontaktuppgifter och din medicinska journal.

  Varifrån hämtas personuppgifterna?

  De personuppgifter Livio behandlar inhämtas direkt från dig, folkbokföringsregistret och i förekommande fall den utredande enheten och från Landstinget du tillhör. Du får information om hur dina personuppgifter behandlas i och med denna text, och inför första besöket.

  Varför behandlar Livio dina personuppgifter?

  För att säkerställa din identitet och kunna ge dig en god och säker vård.

  Vilken rätt har Livio att behandla dina personuppgifter?

  Livio behöver behandla dina uppgifter för att uppfylla vår del av avtalet med dig eller ditt landsting. Vi behöver även hantera dina uppgifter för att uppfylla de lagar som styr vår verksamhet. I vårt fall handlar det om Patientdatalagen 2008:355 och SOSFS 2008:14 Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvård.

  Hur länge sparas dina uppgifter?

  Vi sparar dina personuppgifter endast så länge det behövs för ovan angivna syften, eller för att möta de lagkrav vi lyder under.

  Vilka delar Livio uppgifter med?

  Livio delar i grunden inte uppgifterna till tredje part men kan i förekommande fall komma att dela uppgifter med leverantörer/samarbetspartners såsom andra vårdgivare om de är delaktiga i behandlingen, eller externa leverantörer av IT-tjänster, till exempel tidsbokningstjänst. Dessa parter lyder under samma strikta lagar och regler som Livio vad gäller hantering av personuppgifter.

  Vilka rättigheter har du?

  Livio ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter.

  Om du vill få insyn i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter.

  Om dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av dessa.

  Du har rätt – i vissa fall – att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

  Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen).

  För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig. s.k. dataportering.

  För en utförligare beskrivning av dina rättigheter kan du läsa på Datainspektionens hemsida.

  Kontakt och frågor

  Om du har frågor eller önskar utöva någon av dina rättigheter, kontakta din klinik.

  Klagomål

  Om du anser att Livio förfarit felaktigt i hur dina personuppgifter behandlas så har du rätt att vända dig till Datainspektionen.

  Vem är ansvarig?

  Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

  Livio AB, Org.nummer: 556589-3319
  S:t Görans Sjukhus
  112 45 Stockholm

   

 • Journalkopior

  Du äger rätt till din egen journal och kan begära kopior på den. Andra vårdgivare kan också begära kopior, förutsatt att du godkänt detta.

  Du kan själv läsa din journal via 1177.se. Du kan även beställa journalkopior via post genom att klicka här eller digitalt genom att logga in på Vårdguiden .

   

   

 • Sparande av prover och uppgifter för kvalitetsregister

  Sophiahemmet, liksom alla andra vårdgivare, bedriver utvecklings- och kvalitetsarbete. När du lämnar blodprover eller vävnadsprover tillfrågas du därför om provet kan sparas i en biobank. Sparade prover kan komma att användas för din vård i framtiden, men också för forskning och kvalitetsutveckling. Om du tackar ja till detta kommer alla dina prover att skyddas med stöd av Biobankslagen, men du har rätt att tacka nej. Vidare kan du tillfrågas om att delta i olika kvalitetsregister eller anonymt besvara enkäter om hur du upplevt vården hos oss. Du kan självfallet avstå även från detta, och du ska i så fall meddela personalen att så är fallet.

 • Klagomål och synpunkter

  Vi strävar hela tiden efter att bli bättre och erbjuda den bäst möjliga vården. Därför uppskattar vi om du berättar för oss om du inte är nöjd med bemötandet eller vården hos oss. Det finns flera sätt att göra detta på:

  • I första hand ska du kontakta vår verksamhetschef Carolina Tristen och framföra dina synpunkter.
   Adress: Carolina Tristen, IVF-mottagningen, Sophiahemmet Sjukhus, Box 5605, 114 86 Stockholm
  • I andra hand finns fler instanser att vända sig till. Ta del av mer information på Sophiahemmet Sjukhus.
Scrolla till toppen