Behandlingsmöjligheter

 • Att inte ha blivit gravid och fått barn som man önskar är för de allra flesta känslomässigt påfrestande och har stor betydelse för hur man mår. Vi är medvetna om detta och anstränger oss för att er tid hos oss ska kännas så trygg och lugn som möjligt.

  Hela vår personalgrupp har lång erfarenhet av, och kunskap i, att möta par i denna situation och finns tillhands och delar gärna med sig av sin erfarenhet för att underlätta för er som söker sig till oss.

 • Ägglossningsstimulering

  Om kvinnan har glesa eller uteblivna ägglossningar kan kvinnans ägglossning stimuleras med tabletter eller injektioner för att det ska utvecklas ett ägg som sedan ägglossas och paret försöker själva hemma. Denna behandling kan upprepas flera gånger och resultaten är goda.

 • Insemination

  Vi utför insemination med partners spermier.

  Insemination med partners spermier kan göras hos par i heterosexuell relation där fertilitetsutredning inte har visat någon egentlig orsak till uteblivien gravditet och där paret inte har försökt allt för länge.

  Vid insemination med partners spermier görs försiktig stimulering av kvinnans ägglossning med läkemedel. Inför insemination lämnar partnern ett spermaprov som prepareras och ett koncentrat av de bäst simmande spermierna genereras. Dessa spermier förs in i kvinnans livmoder med en tunn plastslang.

   

 • IVF-behandling

  Efter utredning kan det visa sig att IVF-behandling är det lämpligaste alternativet för paret.

  I Sverige föds varje år mer än 3500 barn efter IVF-behandling. Detta motsvarar drygt 4 % av alla barn eller ett barn i varje klass. Vi har i Sverige bland de bästa resultaten i världen och svenska läkare har varit med och utvecklat metoderna från start.

  Kortfattat går en IVF-behandling ut på att stimulera kvinnans äggstockar att utveckla fler ägg än vad som vanligen sker under en menscykel, ta ut dem från kvinnans äggstockar, befrukta dem med mannens spermier och sedan föra tillbaka ett befruktat ägg till kvinnans livmoder.

 • Olika typer av IVF-behandling

  Det finns olika sätt att göra en IVF-behandling. Stimulerad cykel är det som vanligtvis utförs på vår klinik men även andra alternativ finns. Syftet är som regel att kvinnan ska utveckla fler mogna ägg än under en vanlig menscykel då vanligen ett ägg mognar och lossar.
  Detta sker med hjälp av hormonsprutor och utvecklingen följs med ultraljud. När det finns tillräckligt många äggblåsor som är klara får kvinnan ta en äggmognadsspruta och 1,5 dygn senare punkteras äggblåsorna och vätskan med äggen sugs ut.

  Samma dag får mannen lämna sitt spermaprov som sedan används vid befruktningen av äggen. I de fall där mannen har ett nedsatt antal spermier eller få som simmar bra brukar vi göra mikroinjektion (ICSI). ICSI betyder intracytoplasmatisk spermieinjektion och innebär att en spermie placeras inne i varje ägg för att befruktningen ska underlättas.

  Även om det inte finns några spermier alls i sädesvätskan går det i många fall att med en kirurgisk teknik, så kallad PESA/TESA, hämta ut spermier direkt från testiklarna. Dessa används sedan vid mikroinjektion (ICSI).

  Efter 2-5 dagar väljs det befruktade ägg ut som bedöms ha bäst förutsättningar för att ge upphov till en graviditet. Det befruktade ägget kallas nu för embryo. Det vanligaste är att återföra ett embryo men i vissa fall är det även lämpligt att föra tillbaka två. Detta föregås då av en diskussion med paret. Finns det flera fina embryon kan de som inte återförs frysas ned för att kunna användas vid ett senare tillfälle.

  • Korta och långa metoden vid IVF

   Korta metoden

   Vid den korta metoden (antagonistcykel) startar behandlingen med sprutor på mensens första eller andra dag. Efter cirka fem dagars behandling, kompletteras behandlingen med ytterligare en spruta som förhindrar för tidig ägglossning. Vanligen tas injektioner 8-14 dagar innan det är dags att ta ut äggen. Under tiden som injektionsbehandlingen pågår får kvinnan komma på regelbundna ultraljudskontroller där hon träffar våra läkare som bedömer utvecklingen av äggen och effekten av medicineringen.

   Långa metoden

   Vid den långa metoden (agonistcykel) inleds behandlingen med nässpray (eller injektioner) med start cirka en vecka före beräknad menstruation för att försätta äggstockarna i vila inför stimuleringen.

   Nedregleringsfasen tar två till tre veckor. När kvinnan är nedreglerad startar stimuleringen med hormoninjektioner för att få fler äggblåsor och det följs upp med ultraljud och ibland blodprov tills det är dags för ägguttag.

   Stimuleringsdos

   Vilken dos som ska användas för att stimulera äggstockarna bestäms utifrån hormonprover, kvinnans ålder, äggstockarnas utseende på ultraljud och av eventuell erfarenhet från tidigare stimuleringar.

   Justering av stimuleringsdos sker inte så sällan efter de ultraljuds- och hormonkontroller som görs under behandlingens gång. Ibland svarar äggstockarna så mycket svagare eller kraftigare än väntat att en dosjustering inte är tillräcklig för att erhålla en optimal behandling. Man kan då välja att helt avbryta stimuleringen för att börja om med en annan stimuleringsdos.

  • Äggutag (OPU)

   Ägguttagningen sker på förmiddagen ett och ett halvt dygn efter den avslutande sprutan. Samma dag som äggen uthämtas lämnar mannen sitt spermaprov.

   Vår läkare uthämtar äggen genom att en tunn nål förs genom slidväggen in i äggblåsan så att vätskan och ägget kan sugas ut. Strax före ingreppet får du en lugnande och smärtstillande injektion av vår sjuksköterska, via en plastkanyl som sätts i armen, samt lokalbedövning.

   Det är normalt att det spänner en aning i magen och det kan blöda litet efter ingreppet.

   Efter ägguttagningen vilar du på Sophiahemmet några timmar. Innan du lämnar Sophiahemmet är det viktigt att du kunnat tömma urinblåsan. Du skall inte köra bil hem, då effekten av den lugnande injektionen kan kvarstå flera timmar.

  • Embryoåterföring (ET)

   Embryot återförs vanligtvis mitt på dagen 2-5 dagar efter ägguttaget då en av våra embryologer har bedömt och valt ut det som ska återföras. Om ni vill, visar vi ert embryo på en storbildsskärm i samband med återföringen.

   Embryot återförs genom en tunn, böjlig kateter som förs upp genom slidan in i livmodern. Sedan ska embryot dela sig vidare på plats för att så småningom fästa sig i livmoderns slemhinna.
   Graviditetstestet görs drygt två veckor senare.

  • Totalfrys

   I vissa fall väljer vi att frysa alla embryon från en behandling för att vid ett senare tillfälle göra embryoåterföringen. Detta kan vara aktuellt exempelvis om kvinnan får blödningar från livmodern under hormonstimuleringen, utvecklar överstimuleringssyndrom eller om hon mår dåligt av någon annan anledning. Det råder oftast mycket goda chanser att vid ett senare tillfälle bli gravid efter återföring av ett fryst tinat embryo.

 • Vad sker på labbet?

  På vårt IVF-lab arbetar våra duktiga embryologer alla veckans dagar. Där tar vi hand om, och bedömer ägg, spermier och embryon.

  Ägguttagning

  Vätskan som äggen ligger i samlas upp i provrör som sedan tas om hand av våra embryologer. De letar noga igenom vätskan och tar hand om äggen som sedan får ligga och vila i en inkubator ett par timmar innan det är dags för befruktning.

  Spermierna

  Samma morgon som ägguttaget lämnar mannen sitt prov. Provet tas om hand och prepareras för att få ett koncentrat av de bäst simmande spermierna. Dessa används sedan vid befruktningen.

  Befruktning

  Samma dag som äggen tagits omhand och spermierna lämnats sker befruktningen. Det finns två olika sätt att göra detta:

  1. IVF

  Samma dag som ägguttaget sker lämnar mannen sitt spermaprov. De bästa spermierna anrikas. När antal och rörlighet hos spermierna är helt normala läggs ett stort antal spermier runt varje ägg och befruktningen sker. Om ägget befruktas, sker celldelning och sedan återförs ett befruktat ägg efter två till fem dagars cellodling.

  2. ICSI

  Samma dag som man gör ägguttaget får mannen lämna spermaprov. De bästa spermierna anrikas. Om spermaproverna visar starkt nedsatta värde kan mikroinjektion bli aktuellt (ICSI). Med en speciell apparatur fångar vår embryolog upp ett ägg i sänder med en hållpipett och därefter injiceras en enda spermie in i varje ägg med hjälp av en mikroinjektionspipett. Om ägget befruktas, sker celldelning och sedan återförs ett befruktat ägg efter två till fem dagars cellodling.

  Dag 1 efter ägguttagning

  På morgonen dag 1 efter ägguttaget undersöker embryologen äggen för att se att befruktning skett. Vid befruktningen smälter ägg och spermie samman. Sedan får de befruktade äggen återigen vila i en inkubator till nästa dag.

  Dag 2 eller 3 efter ägguttagning

  På förmiddagen bedöms de befruktade äggen, som nu kallas för embryon, av våra embryologer för att avgöra hur de utvecklas och delas. Embryoåterföring sker denna dag eller på dag 5. Det händer att det finns ägg som inte har blir befruktade eller delar sig. Om det inte finns något befruktat eller delat ägg efter två dagar så meddelar vi detta till paret innan tiden för återföringen.

  Dag 5 till 6 efter ägguttagning

  Ibland väljer vi att vidareodla embryona fem dagar efter ägguttagningen för att invänta blastocystutveckling. Detta kan vara aktuellt om paret har många befruktade och likvärdiga embryon efter två till tre dagars odling för att på så sätt lättare kunna välja ut det embryo som har största chans att utvecklas till ett barn.

  En blastocyst består av många celler (150-200 st) som i sin tur bildar den inre cellmassan och trofektodermala celler. Den inre cellmassan bildar sedan fostercellerna och de trofektodermala cellerna moderkakan.

  Frysning av embryon

  På femte och sjätte dagen efter ägguttagningen och befruktningen fryser vi embryon som inte återförts till livmodern med en teknik som heter vitrifikation. Läs mer under rubriken Frysning och återföring av embryon.

 • Frysning och återföring av embryon

  Finns det flera embryon av god kvalitet vid IVF-behandlingen kan dessa frysas ned. I de flesta fall fryser vi numera embryot i blastocyststadiet. Embryot kan sedan användas för syskonbehandling eller om graviditet inte uppstod vid första försöket.

  Frystekniken har genomgått stora förändringar de senaste åren och vi fryser numera de flesta embryon med en teknik som heter vitrifikation. Detta har medfört att graviditetschansen efter återföring av ett fryst tinat embryo har ökat markant! Numera är chansen till graviditet lika stor vid så kallad färsk behandling som när man för tillbaka en upptinad blastocyst.

  För närvarande får frysta embryon sparas i tio år.

  Återföringen av det tinade embryot synkroniseras med kvinnans menscykel. Detta kan göras i naturlig cykel eller efter en lätt hormonstimulering. Vi återför självklart embryon även på lördagar och söndagar om det är den optimala dagen i kvinnans cykel.

 • Hur mår man under behandlingen?

  För de allra flesta är tiden på kliniken en tid av hopp som även blandas med oro och självklart sorg om graviditeten uteblir. För en del har det gått en period innan kontakten då ovissheten har varit stor och oron för att inte få barn ofta varit närvarande.

  Detta kan påverka både relationen och vara påfrestande socialt när man träffar andra som redan har barn eller blir gravida under den period man själv försöker. Vår personal är medveten om detta och finns till hands för att stödja. Skulle det vara så att ni känner att det finns behov av mer stöd så samarbetar vi med en psykolog, som vi kan hänvisa till.

  Många uttrycker en lättnad över att få komma igång med en behandling, att det äntligen sker något. Rent fysiskt behöver en behandling inte vara påfrestande. Det är vanligtvis inte nödvändigt med någon större frånvaro från arbetet, förutom den dagen som ägguttaget sker. Sjukskrivning är ovanlig.

  De flesta lever i stort sett som vanligt under den här tiden samtidigt som det är viktigt att lyssna på kropp och själ och anpassa aktivitetsnivån därefter både arbetsmässigt och socialt. Att känna sig tröttare än vanligt är naturligt.

  För många är perioden från embryoåterföring till graviditetstest en tid som kan kännas oändlig. Förväntningar blandas med oro för att det inte ska ha blivit någon graviditet. För kvinnan är det inte ovanligt att oron stegras ju närmare testdagen man kommer. Detsamma gäller för mannen som ofta beskriver hur han oroar sig för sin partner och söker efter tecken på hur hon mår.

  Att prata med varandra och göra trevliga saker under den här perioden kan vara till stor hjälp.

Scrolla till toppen